به قول شاعر: 

دردا و دریغا که دراین بازی خونین/بازیچه‌ی ایام دل آدمیان است…