یادش رفته یه روزی میگفت: که لیلی و مجنون فِسانه شود/ حکایت ما جاودانه شود…!