فقط میخواستم بفهمم که قضیه از چه قراره و خب با یه زرنگ بازی کوچیک اومد دستم :))

حاجی من خودم کارخونه ذغال سازی دارم بعد تو میخوای منو سیاه کنی!😂