انچه که عیان هست اینه که، شانس من یکی رو حداقل با مُرَکَبِ ” عَن ” نوشتن :/