از کجا معلوم!شاید من زودتر از کسایی که دوستشون دارم مُردم… :/