دیشب میدونستم اگه با اون حال بخوابم تا خود صبح کابوس می بینم. همینم شد..

ولی مطمئنم اگه بیدارم میموندم، تا خود صبح اشکم دم مشکم بود! اصلااا نمیدونم چِم بود! انگار یه بغض صدساله داشت خفم میکرد…نمیدونم، ولی هرچی بود سبکم کرد.