یکی رو پیدا کردم که خیلی منه

ولی از نوشته هاش معلومه سنش بالای ۱۶ عه

باورم نمیشه