اوکی… من آرومم، آرومم، آرومم. 

نــــه آروم نیستم، گایز گایز منیفستینگ ایز سو فریکینگ ریل! 

Hear me out 

از بعد از اینکه رفتم بک تو بلک و برگشتم از تهران اینجوری بودم که نه من میخوام یه بار دیگه برم اون یه بار واقعاً کافی نبود واسم، نیاز دارم از نزدیکتر ببینم نمایشو، حتی فکر کنم یه توییتم راجع بهش نوشتم و هم اکنون یکی بهم گفت میخوام برم بک تو بلک دوتا بلیت دارم میای؟

and i was like DUDE, are u even asking?

پس الان اینجام که بگم دارم واسه یه دیت منیفست میکنم شبیه ماویش 🙂 

Souvenirs