ماسک خونگی = دارچین و عسل و لیمو ترش

جمله روز= تو باید کار هایی رو انجام بدی که فکر میکنی از پسشون بر نمیای.