جا داره تشکر ویژه‌ای بکنم از رفیق عزیزم برای بودنش؛

تو در دوراهی های سختی من و راهنمایی کردی…

الانم بهم یادآوری کردی خیلی زیبا به زندگی ادامه بدم؛

چون فوقش میمیرم.

دمت گرم.

D: