تو لغت نامه دهخدا 

معنی «دلبر» میشه کسی که دل رو برده، 

 

‏معنی «دلدار» میشه اونی که هوای دل رو داره،

 

‏معنی «دلخواه» میشه اونی که دل میخوادش

 

‏معنی «دلکش» میشه اونی که دل بهش کشش داره

 

‏  و تو همون دلبر و دلداره دلخواه دلکشی