گادددد میشه سرمو بکوبم به دیوار؟

سرم یه چوریه

انگار پر از آبه

آب داغ که داخلش یخ انداخته باشن

اعصابمم خورده بدجور دوست دارم یکی رو بکنم:/

فاککککککککک

جلومو بگیرین خفش نکنم:/

تو بیوگرافیم نوشتم na na na… na na na na na

اومده میگه مگه دیوونه شدی نوشتی نه نه نه

وقتی نمیفهمی یعنی چی دهنتو ببند مرسی اه