من: آرررههه بدم میاد از اینجور آدما

خودم: هی جونگ، تو خودت جزو همونایی