میگن خشم در اثر ناکامی به وجود میاد، یعنی وقتی به چیزیی که میخوای نمیرسی خشمگین میشی.

الان من به شدت عصبانیم😂 چون نمیتونم این فلسفه بی فرهنگ و بفهمم. الان دو روز بازش میکنم، میخونم، میبینم به زبان فارسی پشتو نوشته اعصابم خورد میشه پرتش میکنه.

به شدت دچار ناکامی شدم. دیگر امروز انقدر عصبانی بودم که تصمیم گرفتم نرم امتحان و حذف کنم. بعد گفتم اخه چه کاریه یه بار دیگه با این کتاب مسخره و استادش سرو کله بزنی.

نتیجه این ناکامی شد دانلود یه جزوه، امیدوارم بتونم باهاش امتحان خوب بدم.

فلسفه ای فلسفه، الان وقتش نیست ولی حالت میگیرم 😕