چرا مغزم نمیکشه؟!

اصلا هیچی پیدا نمیکنم بنویسم.

یکم دیگه هم بگذره از اعصاب خوردی میزنم زیر گریه.

فقط چنتا کلمه باشه که این چهارتا باکسم تموم کنم، فکر کنم انقدر متن برای باکس ترحیم نوشتم دیگه بخش نوشته عاشقانه مغزم از کار افتاده😂😂😂

وای خدا چیکار کنم؟!