حرف زیاد دارم

خیلی از وبا رو چک کردم ولی گشادیم شده کامنت بدم

ولی حوصلم نمیکشه هر کاریم بخوام بکنم نمیزارن بیشورا

فقط میتونم بگم ۲ روز دیگه نت گیرم میاد و لپ تاپ خاله عم خونمونه خب داستان داره

قول میدم همشو بنویسم خب؟