کل شبو خواب جینو میدیدم

ولی یادم نمیاد چه خوابی:/