اصلا نمیدونم چرا از جمعه ها خوشم نمیاد، انگار خستگیه یه هفته جمع میشه تو جمعه، این جمعه هم با فلسفه بدتر از همیشه شده،

امروز چقدر غر میزنم عوض رسیدن به کارام😂