تو می‌خندی

و 

خودت نمی‌دانی

مرا

 به همین سادگی

به آرزوهایم می‌رسانی