آه مه نگارم…!
تو شهزاده ای و تمثال نگاهت
آیه ای از
نشانه های خداوندی‌ست که بر کتاب
آسمانی چشمانم
نازل شده است
صدا کن مرا و با صوتی دلنشین
فریاد بزن
دوستت دارم
بگذار عاشقانه هایم را
در آغوش گرمت
نجوا کنم