تمام شهر را باید بگردم

شعری که امروز از جیبم افتاده

دست هر کس بیفتد

دل تو را بدست می آورد!