در چندین روز اخیر به این موضوع اندیشیده ام 
که آیا یک دقیقه شادکامی، یک تلاش خالصانه، یک لبخند از ته دل،  یک امید تر وتازه
برای تمام زندگی کافی نیست؟