سلام به روی ماه تک تکتون

یه تست شخصیت براتون میزارم،حتما پاسخ هاتون رو برام ایمیل کنید تا در مورد ویژگی ها و رنگ شخصیتتون اطلاعات خیلی خوبی پیدا کنید.

بریم سراغ تست:

تست شخصیت شناسی هارتمن

تست شخصیت هارتمن دارای ۴۵ سوال است. در هر سوال ۴ ویژگی شخصیتی ذکر شده، عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید. پاسخ صحیح و غلطی وجود ندارد.

Top of For

1-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1خود‌ رأي

2حمايت‌گر

3خلاق

4خونگرم

2-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1قدرت‌طلب

2کمال‌گرا

3مردد

4خودمحور

3-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1مقتدر

2غمخوار

3صبور

4پرشور و حرارت

4-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1منفعت طلب

2مظنون

3دودل

4زود باور

5-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1مصمم

2وفادار

3قانع

4با نشاط

6-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1خودبين

2دلواپس

3لجباز

4دمدمي

7-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1پرمدعا

2قابل اطمينان

3مهربان

4خوش مشرب

8-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید

1دستور بده

2خود منتقد

3بي‌ميل

4اهل شوخي

9-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1فعال

2تحليل‌گر

3آسان‌گير

4بي خيال

10-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1عيب جو

2حساس

3خجالتي

4بي تعارف

11-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1قاطع

2ريزبين

3شنونده

4خوش گذران

12-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1متوقع

2بي گذشت

3بي حال

4خودپسند

13-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1متعهد

2آرمان گرا

3ملاحظه کار

4خوشحال

14-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1بي حوصله

2بدعنق

3بي اراده

4دمدمي مزاج

15-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1بااراده

2مودب

3صبور

4با مزه

16-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1اهل جر و بحث

2غيرواقع بين

3سر به هوا

4حراف

17-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1مستقل

2وابسته

3ملايم

4ساده دل

18-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1پرخاشگر

2دل تنگ

3متزلزل

4فراموشکار

19-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1قدرتمند

2اهل تامل

3متشخص

4خوش بين

20-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1بي تفاوت

2اهل قضاوت

3کسل کننده

4بي انضباطي

21-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1منطقي

2هيجاني

3موافق

4محبوب

22-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1هميشه روراست

2معذب

3بي نشاط

4بي تعهد

23-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1عمل گرا

2باوقار

3پذيرا

4خودجوش

24-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1سنگد0ل

2فکور

3مرموز

4افاده‌اي

25-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1تکليف مدار

2صميمي

3با سياست

4سرزنده

26-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1بي دقت

2مشکل پسند

3تنبل

4رک

27-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1رسمي

2سازنده

3سازگار

4بازيگر

28-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1حسابگر

2خودبرحق بين

3خود سرزنشگر

4نامرتب

29-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1خاطرجمع

2منضبط

3دوست داشتني

4جذاب

30-کلمه یا عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید.

1پرهيبت

2دقيق

3بي فايده

4واقعيت گريز

31-اگر من دنبال شغل دلخواهم باشم ، یک کارفرمای آینده نگر مرا استخدام خواهد کرد چون من:

1با انگيزه، قاطع،مسئول

2اهل تامل، دقيق،قابل اعتماد

3صبور،سازگار و باملاحظه

4با مزه، سرحال و خودماني

32-وقتی درگیر یک رابطه صمیمی‌ می‌شوم اگر احساس کنم طرف مقابل با من روراست نیست من:

1عصباني شده و واکنش نشان مي‌دهم

2غمگين شده و بهم مي‌ريزم

3ساکت مي‌مانم، خشمم را کنترل نموده و به موقع در جايي ديگر تلافي مي‌کنم

4از او فاصله مي‌گيرم و از تعارض بيشتر دوري مي‌کنم

33-زندگی زمانی برای من معنادار است که:

1تکليف مدار و زاينده باشد

2مملو از خوشنودي ديگران و هدفمند باشد

3فارغ از فشار و استرس باشد

4به من خوشبيني، طراوت و شادي بخشد

34-من در زمان کودکی:

1کله شق، زرنگ و پرخاشگر بودم

2مودب، محتاط و آرام بودم

3ساکت، وابسته و خجالتي بودم

4حراف، شاد و بازيگوش بودم

35-در بزرگسالی من:

1خودرأي، مصمم و دستور بده هستم

2متعهد، صادق و به شدت منضبطم

3پذيرا، قانع و بي تکليف

4جذاب، مثبت و تاثير گذارم

36-به عنوان یک والد من:

1پر توقع، زودرنج و سرسخت

2هماهنگ، حساس و مراقب

3آسان گير، زودباور و پذيرايم

4شاد، بيخيال و بي قيد

37-من در بحث با یک دوست،معمولا:

1فقط واقعيات را در نظر مي‌گيرم

2احساسات و اصول وي را در نظر مي‌گيرم

3معذب، آشفته و سردرگم مي‌شوم

4رک، طعنه زن و گستاخ مي‌شوم

38-وقتی دوست من به دردسر می‌افتد من:

1حمايتگر، چاره جو و مسله حل کن هستم

2همراه همدل و وفادار خواهم بود

3پشتيبان، صبور و شنونده ي خوبي هستم

4بدون قضاوت، خوش بين و سهل‌گير هستم

39-من در حال تصمیم گیری:

1قاطع، روشن و منطقي هستم

2اهل تامل، دقيق و محتاط هستم

3مردد، کمرو وبي ميل هستم

4عجول، بي توجه و بي ثبات هستم

40-وقتی شکست میخورم دچار:

1دگر انتقادي، لجاجت و حالت تدافعي مي‌شوم

2احساس گناه، خودانتقادي و افسردگي مي‌شوم

3هراس و آشفتگي دروني مي‌شوم

4شرمساري و کاهش اعتماد به نفس مي‌شوم

41-اگر کسی مرا دور بزند:

1به شدت بهم مي‌ريزم و بسرعت درصدد تلافي برمي‌آيم

2عميقا آزرده مي‌شوم و او را هيچوقت نمیبخشم

3احساساتم به گونه اي جريحه دار مي‌شود که تا مدت ها با کسي دوست نخواهم شد

4ارتباطم با وي را قطع کرده، و به سرعت فرد يا افراد ديگري را جايگزين مي‌کنم

42-شغل:

1کارآمدترين شيوه‌ي گذران زمان است

2يک فعاليت سالم است که بايد به بهترين شکل انجام گيرد

3يک فعاليت مثبت است که من از انجام آن لذت زيادي مي‌برم

4يک ضرورت گريزناپذير است که من مجبورم بر آن گردن نهم

43-من در موقعیت‌های اجتماعی:

1از ديگران واهمه دارم

2مورد تحسين ديگران قرار مي‌گيرم

3مورد حمايت ديگران قرار مي‌گيرم

4مورد حسادت ديگران قرار مي‌گيرم

44-من دوست دارم یک رابطه بین فردی بیشتر بر محور:

1تاييد و تصديق ديگران باشد

2فهم و درک ديگران باشد

3احترام، تحمل و آرامش باشد

4تشويق، شادي و سرگرمي‌ باشد

45-من برای دستیابی به احساسات مثبت و با معنا در زندگی سراغ:

1خطرپذيري، رياست و فعاليت‌هاي مختلف مي‌روم

2امنيت، خلاقيت و هدف مي‌روم

3آرامش و ايمني مي‌روم

4 هيجان،سازندگي توام با سرگرمي با ديگران مي‌روم

Bottom of Form

پاسخ تست:

تعداد پاسخ های شماره 1-شماره 2-شماره 3-شماره 4 خودتون رو جداگانه جمع ببندید و برای من در ایمیل ارسال کنید تا ارزیابی تست شما رو براتون انجام بدم.

خوشحال می شم که نظراتتون رو برام کامنت بزارید. دکتر سارا مهتدی

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۴۰۱ ساعت 11:40 توسط دکتر سارا مهتدی
 |