تسبیح می سازم

از اسم زیبایت

هر صبح

نام تو را صدبار می بوسم…