از ترس اون عقربه حتی جرئت نمیکنم روی زمین بشینم یا حتی روی مبل که هستم پاهامو چهارزانو میزارم:/