من هنوزم منتظرم گمشم برم سوئد ساختمون روبروی آدام زندگی کنم.