چرا بیدارم؟! از خواب پریدم و دیگه نتونستم بخوابم. واقعا اینکه هر نیم ساعت یه بار از خواب بلند شم اذیتم میکنه دیگه تا صبح نمیخوابم😐