به چه می مانی تو ؟
به که می مانی تو ؟
ای ز راه آمده ، ای دختر مهتاب بهار
ای پری زاده ، که از کشور نور آمده ای
همه تن ، جانی تو
به که می مانی تو ؟
تو مگر غنچه گلزار بهشت آیینی