ترکیب هوای جهنمی و آسمونِ قشنگ، آدم رو توی دوراهی بدی قرار میده؛