همه‌چیم اگه شد که بشه، با ترس از آینده چیکار کنیم آقایون خانومای محترم؟ 

Mauvais jours