بچه ها
دیروز یه خانومی کنارم نشسته بود که بعد از اینکه فهمید رشته ام تجربی هست داستان برادرشون برام تعریف کرد که از وسط فقر و سختی با کلی تلاش رسید به پزشکی
با خودم گفتم اگر اون خواسته و تونسته من چرا نتونم؟
انگیزم هزار برابر شد با حرف هایی که شنیدم ازش
و اینم قبول دارم که با تلاش میشه به جاهای خوبی رسید