اوکی میخواستم پشمامو برای کلاس شنا بزنم دیگه نیاز ندارم

بقرآن قیافش از نامجون جوون تر میزددددد