این نشد یکی دیگه ، غصه نداره که !
یک جمله ی بی اساس و بی معنی!
که بارها و بارها آن را از افراد مختلف شنیده ایم.
کاش می فهمیدند عشق فقط ”یک بار“ اتفاق می افتد.
کاش می دانستند این حس دیگر تکرار نخواهد شد.
این را بدانید اگر این یکی نشود،

دیگر نمیخواهم که بشود