ولی قاضی شیطان خیلی خوب بود…

خیلی چرت شروع شد ولی قسمت های آخرشو خیلی دوست داشتم مخصوصا اینکه پایانش باز نبووددد:”)))

خیلی با یوهان همزاد پنداری کردم. اینکه یه چیزی که روش حساسی رو بیخود گردنت بندازن خیلی بده. خیلی.