و گفت :

اگر دوزخ رابه من بخشند

هرگز عاشق را نسوزم !

از بهر آنکه عشق

خود او را صد بار

سو خته است …