با این همه اوصاف هنوز دوستش داریم و از این دوست داشتن جانمان غمگین است آقای قاضی.

-متواری

Citations