فقط دستم لرزید و عمیق تر شد

حالا خونش بند نمیادددد:/

تازه میخواستم برم حموم پشمای دستمو بزنممم