می خواستم کمی …

فقط کمی ،

دوستت داشته باشم !

از دستم در رفت

عاشقت شدم …