آیا من استرس دارم؟!

معلومه که به شدت استرس دارم، در حد نزدیک به سکته😁

آیا نگرانم؟!

صد البته

انگار منتظر نشستم که حکم اعدامم بیاد😂

در اتوبوس نشسته ام، منتظر برای رسیدن به امتحان😬