ببین گل پسر قرار بود دیگه عاشقت نباشم هنوزم پای حرفم هستم