خبر خوب اینکه؛ ابرها هرگز حریفِ آفتاب نشدند
نه شادی‌ها و نه دردها
مطلق و همیشگی نیستند
این روزها هم خوب یا بد،
سیاه یا سفید؛ تمام می‌شوند…

 

قلب و روحم، درگیر توعه!

تا ته این مسیر باهات میام، به جون میخرم

هر غم و سختی رو…ر وزای سختیه! سخت میگذره… 

همه حرفای بد و ناامید کننده میزنن

سخت میشه از بین چشم های آدما،

به یه حفت چشم امیدوار رسید…

سخت میشه از بین زمزمه ها حرف های خوب

شنید…

ولی میشه! من یه نیروی عظیم درونم حس میکنم

نمی‌ذارم اتفاق بدی بیفته!

گر نگهدار تو آن است که من میدانم

شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد…