من چرا انقدر از آمار بدم میاد😐

خدایی فقط این ترم پاس بشم قول میدم بشینم امار و کامل بخونم😂