آرمی؟

آره

بایست کیه؟

نامجون

چرا پروفایلت جیهوپه؟

همینجوری

چرا انقد آهنگای سولوی شوگا رو گوش میدی؟

همینجوری

چرا خواب جینو میبینی؟

همینجوری

چرا فیلتر جیمین رینگتون گوشیته؟

همینجوری

چرا تتو های جونگ کوک رو میزنی رو دستات؟

همینجوری

چرا انقد قربون صدقه تهیونگ میری؟

همینجوری

اوتی سونی؟

نه.